Nyheter

Dekning av reiseutgifter
Sosial- og helsedepartementet har bestemt at reise til privatpraktiserende spesialist innen egen helseregion skal anses som reise til nærmeste behandlingssted. Det er en forutsetning at spesialisten har offentlig driftsavtale. Bestemmelsen er gjort gjeldene fra 1. januar 2002. Ditt trygdekontor har fått rundskriv om dette. Helse Nord innbefatter Nordland, Troms og Finnmark.

Vi har flyttet til nye lokaler.Den 01.01.08 flyttet vi til nye trivelige lokaler midt i Bodø sentrum. Vi holder nå til i Tollbugata 8 ("Shellgaarden"). Lokalene er i umiddelbar nærhet til hurtigbåtkaia, bussterminalen og taxiholdeplassen.

Hjertestarter
Vi ønsker å bidra til at flest mulig kan overleve hvis det inntreffer plutselig og uventet hjertestans. Optimalt utført hjerte-lunge-redning opprettholder en viss blodsirkulasjon hos et menneske med hjertestans, men starter ikke hjertet igjen. Sjansene for å overleve en hjertestans reduseres med 5 - 10 % for hvert minutt man utsetter defibrillering (bruk av elektrisk hjertestarter). Da blir minuttene dyrebare mens man venter på ambulansen. Vi kan nå tilby bedrifter kurs i generell hjerte-lunge-redning (HLR), utplassering av hjertestarter og opplæring i bruk av hjertestarter. Se hjertestarter.

Privatbetalende pasienter
Vi har driftsavtale med Helse Nord. Dette pålegger oss å drive legevirksomhet i henhold til offentlige takster (trygdens regning) og regler. Kun pasienter med henvisning fra lege kan undersøkes for trygden regning. Vi vurderer også privatbetalende pasienter. Privatbetalende pasienter må i sin helhet selv dekke alle utgifter inkl. konsultasjonshonorar, reise- og oppholdsutgifter, og derfor er pågangen av privatbetalende pasienter relativt begrenset. Dette medfører at ventetiden for privatbetalende pasienter er langt kortere enn for ordinære pasienter. Vi tar i mot privatbetalende pasienter uten henvisning fra lege. Konsultasjonshonoraret fastsettes ut i fra problemstilling og omfanget av undersøkelsen. Se priser. Kontakt oss pr. brev, telefon eller e-post dersom du har noen spørsmål angående dette.

Eksempler på privatbetalende pasienter:

  • Pasienter som ønsker undersøkelse utenom ordinær venteliste
  • Personer som føler seg frisk, men som likevel ønsker en hjerteundersøkelse eller en vurdering av fremtidig risiko for hjerterelaterte hendelser.
  • Idrettsutøvere som føler seg usikker og ønsker en screeningundersøkelse med bakgrunn i oppmerksomheten omkring forekomsten av plutselig hjertedød blant idrettsutøvere.
  • Personer som (i første omgang) ikke ønsker å involvere fastlegen.